6.การแปลงข้อมูล

หลังจากที่เราได้ลองสร้างตัวแปรพร้อมกำหนดค่ากันไปละ คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะส่งข้อมูลที่ต่างชนิดไปให้กับตัวแปรต่างๆดูบ้างละเราจะทำยังไง? แมวน้ำทั้งหลายเจ้าจงลองดูวีดีโอการแปลงข้อมูลด้านล่างนี้โดยพลัน

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 การแปลงข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Implicit conversions)

เราไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะโปรแกรมจะจัดการให้อัตโนมัติ เช่น เราสามารถแปลง int เป็น double ได้ตามตัวอย่างด้านล่างเบย

int a = 3;
double b = a;

👨‍🚀 การแปลงข้อมูลด้วยตัวเอง (Explicit conversion)

กรณีที่โปรแกรมจัดการให้เราอัตโนมัติไม่ได้ เราจะต้องทำการระบุ data type ที่จะทำการแปลงลงไปด้วย หรือเรียกว่าการ cast เช่น เราทำการแปลง double เป็น int แบบตัวอย่างด้างล่างงุย

double a = 3.33;
int b = (int)a;

ข้อควรระวังในการทำ Explicit conversion

  • ในบางทีการแปลงข้อมูลอาจจะทำให้ข้อมูลบางอย่างหายไปได้ เช่นในตัวอย่าง มันจะตัดทศนิยมออกไป ดังนั้น b จะมีค่าเป็น 3

  • ถ้ามันไม่สามารถแปลงได้ โปรแกรมจะพังทันที (เราเรียกกรณีนี้ว่าเกิด exception)

👨‍🚀 การแปลงโดยใช้ตัวช่วย

1.ตัวช่วยในการแปลงข้อมูลเรานิยมใน System.Convert ตามตารางด้านล่าง

คำสั่ง

ความหมาย

System.Convert.ToInt32( x );

แปลง x ให้กลายเป็น int

System.Convert.ToDouble( x );

แปลง x ให้กลายเป็น double

System.Convert.ToString( x );

แปลง x ให้กลายเป็น string

2.การแปลงข้อมูลจาก string เป็น data type ที่ระบุโดยใช้ตัวช่วย

int a = int.Parse("1");
double b = int.Parse("3.33");

👨‍🚀 การแปลงข้อมูลเป็น string

เรานิยมใช้คำสั่ง .ToString() ต่อท้าย เพื่อทำการแปลงข้อมูลนั้นๆให้กลายเป็น string ตามตัวอย่างด้านล่าง

int a = 3;
string b = a.ToString();
string c = 3.33.ToString();
strubg d = "Hello".ToString();

Last updated