Saladpuk.com
🏆 เนื้อหาหลัก
Search
⌃K
🦈

Creational patterns

ช่วยในการออกแบบเมื่อจะสร้าง object ต่างๆ ซึ่งในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย patterns ต่างๆด้านล่างนี้