Saladpuk.com
🏆 เนื้อหาหลัก
Search
⌃K
🦈

Structural patterns

ช่วยในการออกแบบโครงสร้างของ class ต่างๆ ซึ่งในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย patterns ต่างๆด้านล่างนี้
  • Composite pattern
  • Flyweight pattern
Last modified 3yr ago